Algemene voorwaarden

@Klariena: 
Mijn passie is het werken met mensen en dan vooral binnen de (jeugd)hulpverlening en het sociaal domein!
Mensen helpen waar nodig, zodat ze het vervolgens zelf weer verder kunnen doen.  Iemand in zijn/haar eigen kracht zetten en laten inzien wat hij/zij zelf allemaal wel kan, hoe fijn is dat!

Mijn visie is dat iedereen gelijk is en iedereen gelijke mogelijkheden & kansen heeft. Mensen verschillen in gedrag van elkaar en gedrag komt voort uit verschillende gedachten, gevoelens, keuzes & verwachtingen.
Ik kijk niet naar diagnoses, maar ik kijk naar de persoon en naar de reden waarom iemand bepaald gedrag laat zien en wat deze nodig heeft. 

Mijn missie is mensen te helpen wanneer het even tegenzit. Door naast hen te gaan staan en samen op zoek te gaan naar de eigen kracht, om vanuit daar verder te gaan en veranderingen mogelijk te maken.
Daarnaast is mijn missie om samen de zorg zo te verbeteren dat iedereen de juiste hulp kan krijgen, wanneer dit nodig is.

Contact maken, verbinden & samenwerken. 

Voor wie zijn deze algemene voorwaarden:
@Klariena Trainingen, Teams & Advies, gevestigd te Meppel onder KvK nr. 77986687.
Opdrachtnemer: @Klariena Trainingen, Teams & Advies, in dit document genoemd als @Klariena.

Opdrachtgever: een partij met wie @Klariena een overeenkomst is aangegaan.

Partijen: @Klariena en klant samen.

Consument: een klant die als privépersoon handelt.

Wanneer zijn deze algemene voorwaarden van toepassing:
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle afspraken, opdrachten, offertes, overeenkomsten, trainingen en diensten of producten, hoe ook genaamd, waarbij opdrachtnemer zich verbindt/zal verbinden aan de werkzaamheden die zij zal uitvoeren in opdracht van opdrachtgever/klant.
Deze algemene voorwaarden gelden voor alle afspraken, tenzij anders schriftelijk is afgesproken tussen beide partijen. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Tarieven:
Alle prijzen die @Klariena hanteert zijn in euro’s, exclusief BTW en exclusief overige kosten zoals heffingen, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders afgesproken.
@Klariena spreekt met de consument en/of klant een prijs op maat af. De prijzen die worden gebruikt voor de producten op de website, kan @Klariena altijd wijzigen.
De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door @Klariena vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. Het uurtarief wordt met betrekking tot een dienstverlening vooraf afgesproken, exclusief BTW.
Als partijen voor een dienstverlening door @Klariena een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
@Klariena mag tot 10% van deze richtprijs af wijken. Als de richtprijs meer dan 10% hoger uitvalt, moet @Klariena de consument en/of klant tijdig laten weten waarom een hogere prijs nodig is.
Als de richtprijs meer dan 10% hoger uitvalt, mag de consument en/of klant het deel van de opdracht laten vervallen wat de richtprijs verhoogd.
@Klariena mag jaarlijks haar prijzen aan passen. Voordat @Klariena de prijzen verandert zal zij die aangeven aan de consument en/of klant. De consument en/of klant heeft het recht om de overeenkomst met @Klariena op te zeggen als hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

 
Gevolgen niet tijdig betalen

Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is @Klariena gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan @Klariena. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 

Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag @Klariena zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 

In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van @Klariena op de klant onmiddellijk opeisbaar. 

Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door @Klariena, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan @Klariena te betalen. 

Opschortingsrecht
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.
Verrekening
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan @Klariena te verrekenen met een vordering op @Klariena. 

Levering van producten of uitvoering van diensten:

Dienst wordt op de afgesproken data uitgevoerd.
Diensten worden uitgevoerd op de plaats die schriftelijk is afgesproken met klant/consument.
Als de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft @Klariena het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. 
Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan @Klariena kan tegenwerpen.

Intellectueel eigendom 

 1. @Klariena behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellen­recht, etc.) op alle informatie, documenten, ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. 
 2. De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van @Klariena (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.

Boetebeding

 1. Als de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van handelsnaam een onmiddellijk opeisbare boete.
 • Is de andere partij een consument dan bedraagt deze boete € 5.000
 • Is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete € 15.000
 1. Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.
 2. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade. 
 3. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van @Klariena waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

 
Garantie 
Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor @Klariena enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.

Uitvoering van de overeenkomst 
@Klariena voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit. 
@Klariena heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat @Klariena tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
Als de klant er niet voor heeft gezorgd dat @Klariena tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

Annulering
Wanneer een training, workshop of kennissessie vanuit de klant wordt geannuleerd gelden de volgende voorwaarden.
Kosteloos annuleren van een (incompany) training, workshop of kennissessie kan tot 14 dagen voor aanvang van de dag. De annulering kan via info@klariena.nl of 06-18245481. 
Wanneer de training, workshop of kennissessie later dan 14 dagen van te wordt geannuleerd dan gelden de volgende afspraken:
Bij annuleren tussen 14 en 7 dagen voor aanvang wordt 50% van het bedrag in rekening gebracht.
Bij annuleren binnen 7 dagen voor aanvang wordt 75% van het bedrag in rekening gebracht.
Bij annuleren binnen 24 uur voor aanvang wordt 100% van het bedrag in rekening gebracht. 

Annulering vanuit Advies, begeleiding & Training @Klariena kan tot 14 dagen voor aanvang bij onvoldoende deelnemers. Dit gaat altijd in overleg met de klant wanneer er sprake is van incompany. 

Bij verhindering van de trainer vanuit Advies, begeleiding & Training @Klariena binnen 24uur voor aanvang van de training, workshop of kennissessie, wordt er direct contact opgenomen met klant om een nieuwe afspraak in te plannen.

Informatieverstrekking door de klant 

 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik­baar aan Advies, begeleiding & Training @Klariena.
 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook als deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit. 
 3. Als en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Advies, begeleiding & Training @Klariena de betreffende bescheiden. 
 4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Advies, begeleiding & Training @Klariena redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

Vrijwaring 

De klant vrijwaart @Klariena tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door @Klariena geleverde producten en/of diensten. 

Klachten

 1. De klant dient een door @Klariena geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant @Klariena daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen via het klachtenformulier op de website. 
 3. Consumenten dienen @Klariena uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen via het klachtenformulier op de website.
 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort­koming, zodat @Klariena in staat is hierop adequaat te reageren. 
 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 6. Als een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat @Klariena gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.
 7. Als de klant ontevreden is over de dienstverlening van @Klariena, deelt de klant dit zo spoedig mogelijk mee aan @Klariena en zullen partijen proberen om tot een informele oplossing te komen.
 8. Wanneer de in lid 1 gevolgde weg niet tot een voldoende oplossing leidt, kan de klant een klacht indienen bij Quasir via Zzp Nederland. 

Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan @Klariena.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling @Klariena ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt. 

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant 

Als @Klariena een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan @Klariena verschuldigd zijn. 

Aansprakelijkheid @Klariena

 1. @Klariena is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt als en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Als @Klariena aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. @Klariena is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien @Klariena aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn 

Elk recht van de klant op schadevergoeding van @Klariena vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek. 

Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer @Klariena toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt. 
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door @Klariena niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat @Klariena in verzuim is. 
 3. @Klariena heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, als de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien @Klariena kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen. 

Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van  @Klariena in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan @Klariena kan worden toegerekend in een van de wil van @Klariena onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk­heid niet van @Klariena kan worden verlangd. 
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmacht situatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer­virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen. 
 3. Als zich een overmachtsituatie voordoet waardoor @Klariena 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat @Klariena er weer aan kan voldoen. 
 4. Vanaf het moment dat een overmacht situatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden. 
 5. @Klariena is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst  

Als na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Wijziging algemene voorwaarden

 1. @Klariena is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal @Klariena zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen. 

Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van @Klariena. 
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek. 

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan. 
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat @Klariena bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar @Klariena is gevestigd/ praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.